s

Namibia

6856 - QUARTZ var. SMOKY Scepter

$ 3,900.00

Namibia

6856 - QUARTZ var. SMOKY Scepter

$ 3,900.00

Goboboseb Mountains
Brandberg, Namibia

Specimen Size:  2" W x 5.75" H x 2" D